Werkwijze

Aanmelden

Als je je aangemeld hebt, wil je niet op een wachtlijst terecht komen. Bij Blauw wordt er dan ook naar gestreefd om binnen 3 weken de eerste kennismaking in te plannen. Als je besluit om bij Blauw een traject aan te gaan dan is het raadzaam om een paar afspraken kort naar elkaar in te plannen om zo echt de verdieping in te gaan. Naarmate de therapie vordert zal hier wat meer tijd tussen zitten zodat je ook de ruimte krijgt om te gaan ervaren en ontdekken welke veranderingen er plaats vinden.

hoop

Met mijn hulpverlening wil ik uitdragen dat er verbinding en herstel mogelijk is. Je krijgt de kans voor een pas op de plaats, naar binnen te keren en onderzoeken wat nou echt van belang is in jouw of jullie leven.

Christelijke levensovertuiging

In het uitvoeren van mijn werk, werk ik vanuit een christelijke achtergrond en met de bijbel als leidraad. Ik werk vanuit de overtuiging dat geloof bemoedigd, richting geeft en vanuit een verlangen om om te zien naar elkaar. Bij Blauw is iedereen welkom, in mijn praktijk zijn we allemaal mens. Afhankelijk van jou of jullie wens kan het christelijke geloof besproken worden binnen de therapie.

Focus

De focus van de begeleiding zal liggen op het verbeteren van de communicatie en interactie binnen het gezin van herkomst, de partnerrelatie of de manier van communicatie en interactie als individu. Door dit te verkennen en het gaan begrijpen van patronen en dynamieken, vergroot je je zelfinzicht en zelfbewustzijn.

Tijdens de therapie zal er regelmatig geëvalueerd worden om te kijken of de manier van invulling aan de therapie nog passend is bij de vraag en of het probleem waarmee je je aangemeld hebt. Waar nodig wordt de therapie aangepast.

Kwaliteit

Registratie bij de NVRG (Nederlandse Vereniging van Relatie- en Gezinstherapeuten) is een waarborg voor kwaliteit.
De NVRG is het kwaliteitsregister en de beroepsvereniging voor systeemtherapeuten (relatie- en gezinstherapeuten) en systeem therapeutisch werkers. De vereniging zet zich in voor een kwalitatief hoogwaardige en wetenschappelijk verantwoorde ontwikkeling en uitvoering van systeemtherapie en andere vormen van systemisch werken. Bij de NVRG geregistreerde professionals voldoen aan vakbekwaamheidseisen dat middels permanente educatie deskundigheid gewaarborgd wordt. Meer informatie over de NVRG is te vinden op www.nvrg.nl

Ik ben aangesloten bij de NVRG onder lidmaatschap nummer NVRG STW 143-14

Intervisie

Ik neem deel aan intervisie bijeenkomsten. Dit is een professionele uitwisseling tussen medewerkers die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied met als doel deskundigheidsbevordering en kwaliteit van het werk verbeteren. Tijdens intervisie wordt inhoudelijk het werk besproken, komen problematische vraagstukken aan bod, worden professionele ervaringen uitgewisseld en komen ontwikkelingsvragen ter sprake. Alles gebeurd in een vertrouwelijke omgeving en casussen worden anoniem besproken.
 

Supervisie

Dit is een persoonlijk leertraject waarbij ik onder leiding van een erkende en ervaren supervisor reflecteer op mijn eigen beroepsmatig handelen met als doel blijvende ontwikkeling en professionalisering.
 

Doorverwijzing

Het doel van Blauw is om te zorgen voor de juiste ondersteuning en hulpverlening voor iedereen die dat nodig heeft. Doorverwijzing naar andere gespecialiseerde zorg kan dan noodzakelijk zijn om de best mogelijke hulp te bieden.

Blauw