Privacy, klachtenregeling en overige

Blauw praktijk voor systeem therapeutisch werken is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat de cliënt onjuiste, onvolledige en/of onbetrouwbare gegevens heeft verstrekt.
Blauw praktijk voor systeem therapeutisch werken is niet verantwoordelijk voor het gedrag van de cliënt voor, tijdens en na de gesprekken. De cliënt blijft verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag, de gemaakte keuzes en de gevolgen daarvan. Een consult kan nooit een medisch advies van een arts of een ander medisch deskundige vervangen.
Adviezen uit de consulten zijn niet bedoeld als vervanging voor reguliere behandelingen.
Voor cliënten waarbij psychiatrische stoornissen en/of destructief gedrag een rol spelen, is deze vorm van hulpverlening en therapie niet geschikt.

Meldcode
Sinds 1 juli 2013 zijn organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren op grond van de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht om een meldcode te hanteren. De verplichting voor organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren om een meldcode te hanteren, heeft tot doel beroepskrachten te ondersteunen in de omgang met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Een meldcode bevat o.a. een stappenplan.

Dit stappenplan leidt de beroepskracht stap voor stap door het proces vanaf het moment dat hij signaleert tot aan het moment dat hij eventueel een beslissing neemt over het doen van een melding.
Blauw praktijk voor systeem therapeutisch werken hanteert de stappen van de meldcode.

Voor meer informatie kunt u kijken op de site van de overheid

Geheimhouding Blauw praktijk voor systeem therapeutisch werken houdt zich aan de geheimhouding van de door haar verzamelde gegevens. Alle gegevens van cliënten worden vertrouwelijk behandeld en geregistreerd in een beveiligd en AVG-proof Cliënt Registratie Systeem.

Er kan een uitzondering zijn op de plicht tot geheimhouding, wanneer er sprake is van direct levensgevaar, door verplichtingen bij wet of bij een beslissing door de rechter.
In alle andere gevallen geldt het beroepsgeheim en de zwijgplicht en zal er alleen met schriftelijke toestemming van de cliënt informatie aan derden worden verstrekt.

Melden Indien Blauw praktijk voor systeem therapeutisch werken inschat dat zij niet in staat is om de cliënt voldoende te beschermen tegen het risico op huiselijk geweld of kindermishandeling dan wordt er vanuit de praktijk een melding gedaan bij Veilig Thuis zodat de signalen nader kunnen worden onderzocht en acties in gang kunnen worden gezet die de cliënt en zijn gezinsleden voldoende beschermen. Het streven hierbij is om dit altijd in samenspraak met de cliënt en de betrokkenen op te pakken tenzij er concrete aanwijzingen zijn waardoor het voeren van het gesprek met betrokkenen een risico kan vormen en de veiligheid in geding kan komen.

Klachtenregeling Uw zorgaanbieder is aangesloten bij een landelijke klachten- en geschillenregeling die voldoet aan de
vereisten van de Wkkgz (Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg).Deze klachten- en geschillenregeling
is opgesteld door P3NL (Federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen) in samenwerking
met (naam vereniging binnen P3NL waar zorgaanbieder is aangesloten) en is gericht op de geestelijke
gezondheidszorg met financiering vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz).
Vindt op andere wijze financiering van de diensten van uw zorgaanbieder plaats, dan is eerst een check
nodig of de klachten- en geschillenregeling psychische en pedagogische zorg van P3NL van toepassing is. Vraag dit na bij uw zorgaanbieder of overleg met de klachtenfunctionaris.

Heeft u vragen of opmerkingen over onze diensten? Bent u ontevreden? Laat het Blauw alstublieft weten. Blauw gaat graag met u in gesprek in de hoop er samen uit te komen, lukt dat niet en blijft u zitten met vragen of onvrede? Of betrekt u liever meteen al een onafhankelijk persoon er bij?


Neem dan contact op met de externe klachtenfunctionaris. Hiervoor werken wij samen met
Klacht&Company. De klachtenfunctionaris begeleidt in overleg met u de indiening en de verdere
afhandeling van uw klacht.


Meer informatie hierover vindt u op P3NL: https://www.p3nl.nl/klachtenregeling/clienten.

Blauw